หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 สั่ง “สมชัย” ยุติปฏิบัติหน้าที่ กกต.

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 ให้ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ระบุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กรณีให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องจัดการเลือกตั้ง จนทำให้เกิดความสับสน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2561 เรื่องให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สืบเนื่องจากนายสมชัย มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรณีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและกําหนดการการเลือกตั้งด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควร ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการการเลือกตั้งให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายสมชัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยไม่ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงไม่สมควรให้นายสมชัย ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งต่อไป

ล่าสุด นายสมชัย ระบุยังไม่เห็นคำสั่งนี้ หากได้รับคำสั่งและศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้ว อาจจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งถึงความชัดเจน.-สำนักข่าวไทย