นักโทษที่ลงทะเบียนสำหรับโครงการดูแลสุขภาพ

ผู้ต้องขัง 261,672 คนหรือร้อยละ 91 ของผู้ต้องขัง 286,671 คนของประเทศได้ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นายศักดิ์ชัยกาญจนกาญจนวนากล่าว ในขณะเดียวกันโรงพยาบาล 140 แห่งได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน UCS สำหรับคลินิกบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลสองแห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากศูนย์บริการสุขภาพทั่วไป

ศักดิ์ชัยพูดหลังจากกระทรวงสาธารณสุขกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและสปชช. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินการต่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาลผู้ต้องขังในการดูแลผู้ต้องขังและเข้าถึงบริการ UCS ได้ดีขึ้น มีรายงานว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 2558 NHSO ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งชาติ 2545 รวมถึงการลงทะเบียนโรงพยาบาลในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและคลินิกบริการสุขภาพเป็นประจำการลงทะเบียนผู้ต้องขังเพื่อเข้าใช้บริการ UCS และจัดงบประมาณเพื่อดูแลนักโทษ