จุลินทรีย์ในอาหารของแม่

กำหนดทางพันธุกรรมเกือบจะเหมือนกับกรุ๊ปเลือดของคุณ เราคิดว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง HMOs และ microbiome เป็นถนนเดินรถทางเดียวโดย HMO ได้สร้างชุมชนจุลินทรีย์โดยทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติก ที่นี่เรามีตัวอย่างแรกที่แนะนำว่าจุลินทรีย์ในอาหารของแม่ในรูปแบบของโปรไบโอติกรูปร่างองค์ประกอบ HMO การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการลงทะเบียน

ในการศึกษาเสริมโปรไบโอติกในฟินแลนด์จำนวน 81 คน จากนั้นนักวิจัยได้เปรียบเทียบ HMOs ที่แตกต่างกัน 20 รายการในผู้หญิงสองกลุ่ม ผู้ที่รับประทานโปรไบโอติกและที่ไม่ใช่ การศึกษาในอนาคตอาจพิจารณาผลของโปรไบโอติกและกลุ่มอาหารที่เฉพาะเจาะจงต่อ HMO ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งและการใช้งานทางคลินิกเพื่อปรับแต่งองค์ประกอบของ HMO ในลักษณะเฉพาะของโรค