ค่าใช้จ่ายในการบริหารโบนัส

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าก่อนการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโบนัสและบทลงโทษรูปแบบการชำระเงินแบบรวมทำให้ประหยัดได้เล็กน้อย 3% สำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและอัตราโรคแทรกซ้อนไม่เพิ่มขึ้น การประหยัดต้นทุนได้รับแรงผลักดันจากการลดการใช้สถานพยาบาลหลังการรักษาแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะข้อกังวลอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการจ่ายเงินแบบรวมกลุ่ม

คือโมเดลดังกล่าวอาจจูงใจให้โรงพยาบาลหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่ป่วยหนัก อย่างไรก็ตามการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการเปลี่ยนข้อต่อขา การศึกษาได้เพิ่มหลักฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่ารูปแบบการชำระเงินแบบรวมลดการใช้จ่ายโดยไม่สูญเสียคุณภาพการดูแลการประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการศึกษา 18 เดือนและเป็นไปได้ว่าการออมแบบประหยัดจะยังคงเติบโตต่อไปตามรูปแบบการชำระเงินแบบรวมที่ครบกำหนด