ความคิดเห็นสาธารณะที่จำเป็นหากมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยทางสังคม

สำนักงานประกันสังคมจะมีการจัดประชุมสาธารณะในกรุงเทพฯและจังหวัดสำคัญ ๆ ทั่วประเทศเพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากอัตราปัจจุบัน 750 บาท
.

ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าคณะกรรมการประกันสังคมไม่อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อเพิ่มเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยรายได้ที่มีรายได้สูงสุด 15,000 บาทต่อเดือนภายใน 250 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือน .

อัตราค่าบริการรายเดือน 750 บาทขึ้นอยู่กับอัตราการจ่ายสมทบ 5% ของรายได้ก่อนหักภาษีของผู้มีรายได้และมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสองทศวรรษ

นายชาญได้ชี้แจงว่าเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 111 บาท / วันอัตราค่าเบี้ยประกันภัยลดลงเหลือเพียง 310 บาท / วัน

เขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าถ้าการมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นก็จะต้องสะท้อนถึงความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการเพิ่มความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกล่าวว่ากองทุนรวมมีความมั่นคงมากโดยมีจำนวนเงินรวม 1.8 ล้านล้านบาทและมีกำไรประจำปีประมาณ 5,800 ล้านบาท