‘ก่อการครู’ ผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยได้ฝากความหวังของประเทศกับระบบนี้ในฐานะที่เป็นระบบหลักในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองมายาวนาน แต่การศึกษากลับกลายเป็นความทุกข์ร่วมของคนทั้ง สังคม ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคนในบริบทแวดล้อม แม้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะมีการกระจาย อำนาจและทรัพยากรในการพัฒนาและจัดการ

แต่กระนั้นดูเหมือนว่าการดำเนินงานยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งทำให้รูปแบบวิธีการไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ คำถามที่เกิดขึ้นคือ เราจะสร้างการศึกษาที่ช่วยลดความทุกข์ของสังคมไทยได้อย่างไร? เราจะสร้างการเรียนรู้ที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้อย่างไร? และเราจะสร้างห้องเรียนที่มีความหมายและมีความสุขต่อทั้งตัวครูและนักเรียนได้อย่างไร? คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ที่มองเห็นปัญหานี้ร่วมกัน จึงรวมตัวกันทำ “โครงการก่อการครู” โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย โครงการมุ่งทำงานกับครูซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของระบบการศึกษา ประมาณ 5,000 คน หรือร้อยละ 1 ของจำนวนครูในประเทศ เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นจุดคานงัดของระบบการศึกษา ภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ในระยะแรกทางโครงการได้ทำงานกับครูแกนนำในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เป็นผู้บุกเบิกการสร้างชั้นเรียนที่มีความหมายและความสุข จำนวนกว่า 80 คน เริ่มต้นการทำงานช่วงแรกจาก 3 ช่วงแล้ว เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะดำเนินการแล้วเสร็จทุกช่วงในเดือนพฤศจิกายน 2561

อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ หัวหน้าโครงการก่อการครู ได้อธิบายเป้าหมายหลัก 3 ข้อของโครงการว่า “เป้าหมายแรกคือ การสร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เราตั้งเป้าไว้ที่ครู 5,000 คน จากครูทั้งหมด 500,000 คนทั่วประเทศ เราขอทำงานกับ 1% นั้นก่อนเพื่อเป็นจุดคานงัด เป้าหมายที่สองคือสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ คล้ายกับชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) แต่เราอยากจะทำให้พื้นที่นี้มีชีวิตชีวา และมีความหมายสำหรับครูในการที่จะได้มาพบเจอและเติมพลังซึ่งกันและกัน เป้าหมายที่สาม เราอยากจะเห็นว่าแนวทางการสร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับการศึกษาไทยได้”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth